Zasiłki dla bezrobotnych - Irlandia

Jobseeker's Benefit - Zasiłek dla bezrobotnych

 

Jobseeker’s Benefit przysługuje bezrobotnym, którzy są objęci ubezpieczeniem społecznym. By go otrzymać, należy spełnić następujące warunki:


  • trzeba być bezrobotny , tj. wykazać się znaczną utratą zatrudnienia (przynajmniej 3 dni w czasie kolejnych 6 dni),

 

  • wiek - poniżej 66 lat,

 

  • należy być zdolnym do pracy - faktycznie jej poszukiwać i być gotowym do jej podjęcia w każdej chwili,

 

  • mieć odprowadzoną odpowiednią ilość składek na ubezpieczenie społeczne (PRSI) - składkie te opłacają wszyscy zatrudnieni w Irlandii.

 

Szczegóły dotyczące składek kwalifikujących do ubiegania się o zasiłek dostępne są na stronie www.welfare.ie


Wysokość zasiłku

 

Zasiłek dla bezrobotnych w Irlandii jest wypłacany raz w tygodniu, a jego wysokość jest zależna od dotychczasowych tygodniowych zarobków.


Stawki obowiązujące w 2012 r.

Średnie zarobki tygodniowe Stawka osobista Stawka dla kwalifikującej się osoby dorosłej
Poniżej 150 EUR 84,50 EUR 80,90 EUR
150–219,99 EUR 121,40 EUR 80,90 EUR
220–299,99 EUR 147,30 EUR 80,90 EUR
300 EUR lub więcej 188 EUR 124,80 EUR

 

 

Opodatkowanie zasiłku

 

Zasiłek dla osób poszukujących pracy jest opodatkowany. Jednak w przypadku osób, które otrzymują zasiłek dla osób poszukujących pracy, ze względu na to, że ich tygodniowy wymiar czasu pracy zastał zmniejszony (stała praca w niewielkim wymiarze godzin), zasiłek ten nie podlega opodatkowaniu. 

 

Zasiłek dla osób poszukujących pracy, otrzymujących inne świadczenie socjalne

Osoby, które otrzymują rentę wdowią, emeryturę partnera, zasiłek dla samotnego rodzica lub zasiłek dla opuszczonych żon z Departamentu Opieki Społecznej (DSP) i spełniają wszystkie warunki konieczne do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych, dostają połowę jego normalnej stawki. W przypadku pobierania dodatku na dziecko, zasiłek nie jest wypłacany.

Dodatkowe wsparcie dla bezrobotnych

Osoby, które pobierają zasiłek dla bezrobotnych, są uprawnione również do:

  • dodatku mieszkaniowego na spłatę kredytu hipotecznego (Mortgage Interest Supplement) lub dodatku mieszkaniowego na czynsz (Rent Supplement), które są wypłacane przez urzędnika w biurze opieki społecznej w miejscowym ośrodku zdrowia,
  • zasiłku na wyprawkę dla ucznia (Back to School Clothing and Footwear Allowance), który jest przeznaczony na pokrycie kosztów ubrania i obuwia dzieci w wieku szkolnym - wypłacany zostaje w okresie od czerwca do września każdego roku; szczegółowe informacjie można znaleźć w miejscowym urzędzie zdrowia,
  • karty świadczeń zdrowotnych (medical card) - dostają ją osoby o niskich dochodach. Karta zapewnia bezpłatną opiekę medyczną, recepty itd. Szczegółowych informacji na ten temat udziela miejscowy urząd zdrowia,
  • korzystania z programu dofinansowania podręczników szkolnych (School Book Scheme) - każdego roku Department of Education and Skills gwarantuje dopłaty dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych w celu pokrycia kosztów zakupu podręczników dla uczniów w trudnej sytuacji finansowej. Szczegółowe informacje na ten temat przekazuje dyrektor szkoły. Warto też dopytać, czy placówka wypożycza uczniom podręczniki za symboliczną opłatą.

Uwaga! Jeśli pobierasz zasiłek dla bezrobotnych, nie będziesz mógł korzystać z pakietu świadczeń na utrzymanie domu ani z bezpłatnych przejazdów.

 

Przez jaki czas wypłacany jest zasiłek dla bezrobotnych?


Zazwyczaj zasiłek ten można pobierać przez 12 miesięcy (312 dni), ale w wyjątkowych sytuacjach okres ten jest wydłużany. Bezrobotnym poniżej 18 roku życia zasiłek jest wypłacany maksymalnie przez 6 miesięcy (156 dni). Jeżeli bezrobotny ma na koncie mniej niż 260 opłaconych składek, będzie otrzymywał zasiłek przez 9 miesięcy (234 dni).

Jeżeli wypłata zasiłku została zawieszona na okres dziewięciu tygodni, okres ten zostanie włączony do normalnego czasu uprawnienia.


W jaki sposób starać się o zasiłek?

 

Jak najszybciej należy się zarejestrować w Lokalnym Biurze Spraw Społecznych i Rodzinnych (Social Welfare Local Office), ponieważ przez pierwsze 3 dni nie otrzymuje się zasiłku. Wykaz potrzebnych dokumentów i załączników, a także szczegółowe informacje dotyczące tego świadczenia znajdują się na stronie: www.welfare.ie

 

Żródło: http://www.citizensinformation.ie

 


Dla pracodawców

Skontaktujemy się z Tobą
telefonicznie w ciągu 24h!

euro-punkt.pl on Facebook