Zasiłki chorobowe - Irlandia

Illness Benefit - Zasiłek chorobowy

Osoby poniżej 66 roku życia, które są objęte ubezpieczeniem społecznym (PRSI), mogą się starać o zasiłek chorobowy z tytułu niezdolności do pracy z powodu choroby.

Osoby, które nie są uprawnione do wypłaty wynagrodzenia z tytułu płatnego urlopu zdrowotnego

Osoby te mogą otrzymać zasiłek, jeśli posiadają odpowiednią liczbę opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (PRSI).  W innym przypadku trzeba się skontaktować z pracownikiem opieki społecznej w lokalnym biurze ds. zdrowia - w wyjątkowych sytuacjach może on przyznać dodatkowe świadczenie socjalne.

Ważne!

Pracodawca może ustalić własne reguły dotyczące wynagradzania za okres zwolnienia lekarskiego.

 

Osoby, które są uprawnione do wypłaty wynagrodzenia z tytułu płatnego urlopu zdrowotnego

Zazwyczaj pracodawca wymaga, by te osoby przepisały na jego rzecz sumy wypłacone z tytułu zasiłku chorobowego przez Departament Spraw Socjalnych i Rodziny (Department of Social and Family Affairs) w okresie pobierania tego wynagrodzenia. Po urlopie zdrowotny pracodawca nie otrzymuje już przepisanego zasiłku chorobowego. 

Kryteria i procedury

O zasiłek chorobowy należy wnioskować szybko - mamy na to tylko 7 dni od momentu zachorowania. Świadczenia nie otrzymuje się za pierwsze trzy dni choroby.

Komu przysługuje zasiłek?

Osobom, które wpłacały składki na ubezpieczenie społeczne (PRSI) przez co najmniej 104 tygodnie od chwili podjęcia pierwszej pracy. Poza tym powinny mieć opłacone lub skredytowane składki PRSI za okres 39 tygodni w odpowiednim* roku podatkowym (przy czym mają opłacone składki za conajmniej 13 tygodni**) lub mają opłacone składki PRSI za okres 26 tygodni w odpowiednim roku podatkowym, a także posiadają opłacone składki PRSI co najmniej za okres 26 tygodni w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym odpowiedni rok podatkowy.

* Odpowiedni rok podatkowy oznacza przedostatni pełny rok podatkowy przed rokiem złożenia wniosku. Dla wniosków składanych w 2015 r. odpowiednim rokiem podatkowym jest rok 2013.

   **W przypadku osób, które w odpowiednim roku podatkowym nie mają opłaconych 13 składek, można w celu spełnienia powyższego warunku wziąć pod uwagę następujące lata:

  • 2 lata podatkowe przed odpowiednim rokiem podatkowym,
  • ostatni pełny rok podatkowy lub bieżący rok podatkowy.

  Osoby, które uważają, że niesłusznie odmówiono im prawa do zasiłku chorobowego, mogą złożyć odwołanie od tej decyzji.

  Jak długo wypłacany jest zasiłek chorobowy?

  Osoby, które od chwili podjęcia pierwszej pracy mają opłacone składki PRSI za 260 tygodni, mogą być uprawnione do otrzymywania zasiłku chorobowego przez cały okres niezdolności do pracy (do momentu ukończenia 66 roku życia). Od stycznia 2009 r. osoby, które posiadają opłacone składki PRSI za co najmniej 260 tygodni, mogą otrzymywać zasiłek chorobowy maksymalnie przez 2 lata. Zmiana ta nie dotyczy osób, którym przyznano zasiłek chorobowy przed tą datą.

  Osoby, które mają opłacone składki PRSI za okres od 104 do 259 tygodni, są uprawnione do pobierania zasiłku chorobowego maksimum przez 52 tygodnie. Aby ponownie uzyskać prawo ubiegania się o zasiłek chorobowy, należy opłacić kolejnych 13 składek PRSI (lub mniejszej ich liczby, jeżeli łączna liczba opłaconych składek PRSI wyniesie wówczas 260).

  Czy można przejść z zapomogi dla osób poszukujących pracy lub renty inwalidzkiej na zasiłek chorobowy?

  Tak - osoby, które dostawały zapomogę dla osób poszukujących pracy lub rentę inwalidzką bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do zasiłku, nie muszą mieć opłaconych 13 składek, ale będą otrzymywały świadczenie w niepełnym wymiarze. 

  Zapomoga dla osób poszukujących pracy a zasiłek chorobowy

  Jeśli pobierasz zasiłek dla osób poszukujących pracy, a zachorowałeś, możesz też dostać maksymalną stawkę zasiłku chorobowego na cały okres niezdolności do pracy (aż do ukończenia 66 roku życia). Wystarczy, że opłaciłeś co najmniej 260 składek PRSI w dowolnym okresie i co najmniej 39 składek skredytowanych w odpowiednim roku podatkowym. Nie trzeba mieć 13 składek PRSI opłaconych w ostatnim okresie. Od stycznia 2009 r. osoby, które mają 260 lub więcej opłaconych składek PRSI, mogą otrzymywać zasiłek chorobowy przez okres maksymalnie 2 lat. Zmiana ta nie dotyczy osób, którym przyznano zasiłek chorobowy przed tą datą.

  Jeśli masz opłacone co najmniej 104 składki PRSI od chwili podjęcia pierwszej pracy i co najmniej 39 składek skredytowanych w odpowiednim roku podatkowym, nie musisz mieć 13 składek PRSI opłaconych w ostatnim okresie. Jednak w takiej sytuacji nie otrzymasz maksymalnej stawki zasiłku chorobowego, a czas jego pobierania to najwyżej 52 tygodnie.

  Przejście z zasiłku na zasiłek lub zapomogę dla opiekunów osób niepełnosprawnych

  Istnieje możliwość przejścia z zasiłku chorobowego na zasiłek lub zapomogę dla opiekunów osób niepełnosprawnych, a następnie znowu na zasiłek chorobowy. Osoby takie są uprawnione do otrzymywania stawki zasiłku nie niższej niż poprzednio wypłacana.

  Praca a zasiłek chorobowy

  Osoba, która pobiera zasiłek chorobowy, może wykonywać pracę rehabilitacyjną w niepełnym wymiarze czasu pracy (maksymalnie do 20 godzin tygodniowo), ale wówczas wymagana jest pisemna zgoda Departamentu Spraw Socjalnych i Rodziny.

  Wysokość zasiłku

  Zasiłek nie przysługuje przez pierwsze trzy dni choroby. Jego wysokość zależy od średnich zarobków tygodniowych pracownika w odpowiednim roku podatkowym.

  Tabela przedstawia tygodniowe świadczenie w 2011 r. (wnioski złożone w 2008 roku lub wcześniej):


  Średnie zarobki tygodniowe Stawka osobista Stawka dla kwalifikującej się osoby dorosłej
  150 EUR lub więcej €188 €124.80
  €125 – €149.99 €147.30 €80.90
  €80 – €124.99 €121.40 €80.90
  poniżej 80 EUR €84.50 €80.90


  Tabela przedstawia tygodniowe świadczenie w 2011 r. (wnioski złożone w 2009 r. lub 2010/11 r.):


  Średnie zarobki tygodniowe Stawka osobista Stawka dla kwalifikującej się osoby dorosłej
  300 EUR lub więcej €188 €124.80
  €220 – €299.99 €147.50 €80.90
  €150 – €219.99 €121.40 €80.90
  poniżej 150 EUR €84.50 €80.90

  Zasiłek może być wyższy, jeśli posiadamy na utrzymaniu osobę dorosłą lub dziecko. Średnie zarobki tygodniowe nie mają wpływu na stawkę świadczenia otrzymywanego na dziecko na utrzymaniu.

  Świadczenie jest wypłaconane na konto bankowe beneficjenta lub konto towarzystwa budowlanego.

  Opodatkowanie zasiłku chorobowego

  Zasiłek chorobowy (z wyjątkiem podwyżki świadczenia z tytułu posiadania dziecka na utrzymaniu) uznaje się za dochód - nie podlega on opodatkowaniu tylko przez pierwsze 6 tygodni. 

  Wypłaca się go bezpośrednio beneficjentowi bez potrącania podatku dochodowego. W przypadku osób zatrudnionych pracodawca uwzględnia kwotę zasiłku chorobowego dla celów odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy PAYE. Jeśli zaś chodzi o osoby bezrobotne, to urząd skarbowy uwzględnia wypłaconą kwotę zasiłku chorobowego przy ustalaniu kwoty zwolnień podatkowych lub kontroli spraw związanych z podatkami płaconymi przez małżonka.

  Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w urzędzie skarbowym. 

  Składanie wniosku

  Jeśli zachorujemy, mamy tylko tydzień, by wystąpić o zasiłek chorobowy. Spóźnienie może spowodować utratę części świadczenia. W takiej sytuacji można złożyć wyjaśnienia i wtedy istnieje możliwość nadpłaty świadczenia. 

  Gdzie można otrzymać wniosek?

  - od lekarza rodzinnego (GP),

  - od lekarza w szpitalu.

  Formularz nie jest dostępny w sieci - lekarz musi wypełnić jego część.

   

  W czasie choroby co tydzień trzeba przesyłać zaświadczenie lekarskie (MC 2), chyba że wydane zostaną inne instrukcje. Przed powrotem do pracy konieczne jest uzyskanie końcowego zaświadczenia lekarskiego. Pracownicy miejscowego biura opieki społecznej pomagają w wypełnianiu odpowiednich formularzy. Z nimi też należy dzielić się wszelkimi wątpliwościami i pytaniami. Można również zatelefonować na specjalną infolinię pod numerem: (01) 704 3300.


  Wnioski wysyła się na adres:

   

  Illness Benefit

  Department of Social Protection
  P.O. Box 1650
  Dublin 1
  Ireland

  Tel:(01) 704 3300
  Locall:1890 928 400
  Homepage: http://www.welfare.ie/

   

  Źródło: http://www.citizensinformation.ie/pl/social_welfare/social_welfare_payments/disability_and_illness/disability_benefit.html


  Dla pracodawców

  Skontaktujemy się z Tobą
  telefonicznie w ciągu 24h!

  euro-punkt.pl on Facebook